Regulamin


Właścicielem strony jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o.
81-534 Gdynia
ul. Olgierda 125a nr lok.1

NIP: 5862280945
REGON: 221807190
KRS: 221807190 nadany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Biuro handlowe:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o.
81-534 Gdynia
ul. Olgierda 125a nr lok.1

tel: 58 664 97 98
tel: 694 403 787
e-mail: biuro@ph-intercosmetic.pl


Definicje


 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ma zamiar skorzystać jako kupujący ze sklepu internetowego www.ph-intercosmetic.pl i w tym celu dokonująca elektronicznego zakupu oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online;
  • Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o.z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoza nr KRS 0000950877, posiadającą nr NIP 5862280945, REGON 221807190, posługującą się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej: biuro@ph-intercosmetic.pl oraz numerem telefonu: 58 664 97 98, 694 403 787;
  • Sklepie internetowym - należy przez to rozumieć serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.ph-intercosmetic.pl;
  • Towarze - należy przez to rozumieć produkty, który zakup jest możliwy za Sklepu Internetowego;
  • Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
  • Konsumencie - należy przez to rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Stałym kliencie - należy przez to rozumieć Kupującego, który należycie wypełnia zobowiązania wobec Sprzedawcy, w szczególności nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą na jego rzecz z jakiegokolwiek tytułu.

Regulamin


 1. Strona prowadzi sprzedaż wysyłkową perfum i kosmetyków oraz innych towarów na terenie Polski.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez Internet, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia są przetwarzane w dni powszednie, codziennie w godzinach 8:00-14:00, w piatek do godz.12:30.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia, jedocześnie wypełnienie formularza zamówienia jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zamówienie będziemy starali się potwierdzić telefonicznie.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budza wątpliwości co do ich poprawności. Zamówienie, którego nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni od jego złożenia nie będzie realizowane.
 5. Złożone zamówienie można zmienić lub anulować tylko w przypadku gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 7. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o. wystawia faktury VAT, Klient przesyła mailem upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Treść upoważnienia powinna wyglądać następująco: "Upoważniam Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "INTERCOSMETIC" Sp. z o.o.z siedzibą w Gdyni, ul. Olgierda 125a nr lok.1 do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.", podpis osoby upoważnionej oraz pieczątka.
 9. Zapłata za towar uiszczana jest z góry przelewem albo gotówką przy odbiorze przesyłki. Zastrzegamy sobie możliwość zażądania zapłaty przelewem.
 10. Reklamacje z tytułu rękojmi uwzględniamy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zastrzegamy sobie możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 11. Przed przyjęciem zamówionej przesyłki Klient powinien sprawdzić czy nie zawiera ona śladów uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia opakowania Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i postępować zgodnie z procedurami podmiotu dostarczającego przesyłkę. Po odbiorze przesyłki należy z udziałem osoby dostarczającej przesyłkę sprawdzić, czy zamówiony towar nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych, które mogły powstać w trakcie transportu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych towaru, które mogły powstać w trakcie transportu należy postępować zgodnie z procedurami podmiotu dostarczającego przesyłkę w celu należytego udokumentowania uszkodzeń. W celu zapewnienia optymalnej jakości obsługi Klienta o wyżej wskazanych okolicznościach należy nas zawiadomić.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, tj. z późn. zm.) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia wydania zamówionego towaru składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (liczy się data wysłania oświadczenia). Zwrot produkty następuje w stanie niezmienionym, tj. nie posiadającym śladów używania, takich jak uszkodzenia, próbowanie, zniszczenie oryginalnego opakowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymany rachunek lub inne potwierdzenie zakupu umożliwiające identyfikację osoby kupującej oraz towaru. Pieniądze zwracamy w formie uzgodnionej z Klientem. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy odbioru przesyłek „za pobraniem”.
 13. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu potwierdzenia zamówienia, wynosi od 24 godzin do 3 dni dni roboczych, chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

Reklamacje


Reklamacje z tytułu rękojmi oraz niezgodności towaru z umową w przypadku zastosowania ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego uwzględniamy wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zastrzegamy sobie możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Załączniki:


Załącznik nr 1: Pobierz oświadczeie o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2: Pobierz protokół zwrotu towaru